fbpx

Algemene voorwaarden

Lees hieronder de algemene voorwaarden van HESTIA.

Algemene voorwaarden (Opgesteld in 2022) HESTIA.

 

Artikel 1: Definities

 1. : de opdrachtnemer die in opdracht van de wederpartij werkzaamheden verricht op het gebied van interieur- en/of tuinontwerp, advies en/of begeleiding bij aankoop en realisatie.
 2. Opdrachtgever: De partij die een overeenkomst aangaat met HESTIA. oftewel een opdracht verstrekt dan wel gebruik maakt van de diensten van HESTIA. Deze voorwaarden worden jegens opdrachtgever en eveneens jegens eventuele in te schakelen derden bedwongen.
 3. Documenten: informatiedragers in elke vorm, verstrekt door de opdrachtgever dan wel door HESTIA.
 4. Object: Het in het kader van het project uit te voeren product van stoffelijke aard.
 5. Project: Het geheel van activiteiten gericht op het tot stand brengen van datgene wat de opdrachtgever beoogt.
 6. Werk: Ontwerpen, schetsen, tekeningen, plastische werken en dergelijke in de zin van de Auteurswet.

 

Artikel 2: Algemeen

 1. Deze algemene voorwaarden zijn van toepassing op alle overeenkomsten, diensten en offertes van HESTIA.
 2. Het door de opdrachtgever aanvaarden van de offerte, overeenkomst of het bevestigen van een opdracht geldt als instemming met de toepassing van deze algemene voorwaarden.

 

Artikel 3: Offertes en aanbiedingen

 1. Een verstuurde offerte en aanbieding is tot 1 maand na dagtekening geldig, tenzij anders aangegeven door HESTIA.
 2. Indien de opdrachtgever een offerte of aanbieding aanvaardt, dan behoudt HESTIA. het recht om het aanbod binnen 2 werkdagen na aanvaarding te herroepen.
 3. Prijsopgaven kunnen wijzigingen ondergaan door een onvoorziene verandering in de werkzaamheden en of als gevolg van prijsstijgingen van materialen en dergelijke.
 4. De in een aanbieding of offerte vermelde prijzen zijn exclusief BTW en andere heffingen van overheidswege, tenzij anders vermeld.
 5. Als aanvaarding van de aanbieding/offerte afwijkt van het in de aanbieding of offerte opgenomen aanbod, dan is HESTIA. daaraan niet gebonden. De opdracht komt alleen volgens deze afwijkende aanvaarding tot stand als HESTIA. dat schriftelijk aangeeft.
 6. Een samengestelde prijsopgaaf verplicht HESTIA. niet tot het verrichten van een deel van de opdracht tegen een overeenkomstig deel van de opgegeven prijs. 
 7. kan niet aan haar offertes gehouden worden indien de opdrachtgever redelijkerwijs kan begrijpen dat de offerte, dan wel een onderdeel daarvan, een kennelijke vergissing of verschrijving bevat.
 8. Gedane offertes gelden niet automatisch voor toekomstige opdrachten.
 9. Opdrachtgever is niet gerechtigd betaling van factureren van reeds verrichte werkzaamheden op te schorten.
 10. Alle door HESTIA. gemaakte kosten, zoals proceskosten en buitengerechtelijke en gerechtelijke kosten, daaronder begrepen de kosten voor juridische bijstand, deurwaarders en incassobureaus, gemaakt in verband met te late betalingen, komen ten laste van de opdrachtgever. De buitengerechtelijke kosten worden gesteld op ten minste 10% van het factuurbedrag met een minimum van € 150,- excl. BTW.

 

Artikel 4: Totstandkoming overeenkomst 

 1. Een overeenkomst tussen HESTIA. en opdrachtgever komt tot stand op het moment dat opdrachtgever de offerte, opdrachtbevestiging of de overeenkomst heeft ondertekend. Een schriftelijke bevestiging via e-mail valt daar ook onder.
 2. Indien opdrachtgever dit nalaat, maar er desondanks mee instemt dat HESTIA. aanvangt met de werkzaamheden, dan zal de inhoud van de offerte als overeengekomen gelden.

 

Artikel 5: De uitvoering van de overeenkomst

 1. zal zich inspannen de opdracht zorgvuldig en onafhankelijk uit te voeren, de belangen van de opdrachtgever naar beste weten te behartigen en te streven naar een voor de opdrachtgever bruikbaar resultaat. Voor zover noodzakelijk zal HESTIA. de opdrachtgever op de hoogte houden van de voortgang van de werkzaamheden.
 2. De opdrachtgever is gehouden al datgene te doen, wat redelijkerwijs nodig of wenselijk is om tijdige en juiste levering door HESTIA. mogelijk te maken, zulks in het bijzonder door het tijdig aanleveren van volledige en duidelijke gegevens omtrent maten, accessoires, plaats van de shot en andere extra benodigdheden.
 3. kan naar eigen inzicht bepaalde werkzaamheden laten verrichten door derden als een goede uitvoering van de opdracht dit vereist.
 4. De door HESTIA. opgegeven levertijd is niet als fatale termijn te beschouwen. HESTIA. kan de planning tussentijds bijstellen en zal de opdrachtgever hierover informeren.

 

Artikel 6: Wijziging en opzegging van de opdracht

 1. Indien tijdens de uitvoering van de opdracht blijkt, dat voor een behoorlijke uitvoering noodzakelijk is om de te verrichten werkzaamheden te wijzigingen en/of aan te vullen, zullen de partijen tijdig en in overleg de opdracht dienovereenkomstig aanpassen.
 2. Door wijzigingen en/of aanvulling van de opdracht kan het tijdstip van voltooiing van de opdracht worden beïnvloed. HESTIA. zal de opdrachtgever zo spoedig mogelijk hiervan op de hoogte stellen.
 3. Indien de wijziging of aanvulling financiële en/of kwalitatieve consequenties heeft, zal HESTIA. de opdrachtgever hierover van te voren inlichten, tenzij dit door de omstandigheden niet mogelijk is en het verrichten van de aanvullende werkzaamheden geen uitstel toelaat of ernstige vertraging oplevert.
 4. Meerkosten door wijzigingen in de oorspronkelijke opdracht van welke aard dan ook, worden aan de opdrachtgever in rekening gebracht.
 5. Indien de opdrachtgever niet bijdraagt aan een spoedige voortgang van het proces kan dit financiële en/of kwalitatieve consequenties hebben. HESTIA. zal de opdrachtgever hierover informeren.
 6. De opdrachtgever is een vergoeding verschuldigd voor aanvullende werkzaamheden (meerwerk) van HESTIA. voor wijziging van een ontwerp op verzoek van de opdrachtgever dat reeds is vastgesteld of goedgekeurd.
 7. De opdracht wordt schriftelijk opgezegd, onder vermelding van de grond(en) van opzegging en de datum waarop de opzegging ingaat. De opzegging treedt niet eerder in werking dan nadat opdrachtnemer het bericht daarover heeft ontvangen. Na de opzegging zijn beide partijen verplicht alles te doen, na te laten en te gedogen dat met het oog op de redelijke belangen van de wederpartij van haar gevraagd mag worden.
 8. Wordt de opdracht opgezegd, dan dient de opdrachtgever de opdrachtnemer te betalen:
  1. Het honorarium en de bijkomende kosten naar de stand van de werkzaamheden op het moment van opzegging en 
  2. Alle gemaakte en nog te maken kosten, voortvloeiend uit verplichtingen die opdrachtnemer ten tijde van de opzegging al is aangegaan met het oog op de verdere vervulling van de opdracht.
  3. Indien er tussen opdrachtnemer en opdrachtgever een huisbezoek of één of meerdere (telefonische) intakegesprekken of adviesgesprekken, maar nog geen verdere werkzaamheden,  hebben plaatsgevonden staat dit gelijk aan 30% van de totale werkzaamheden. Vanwege de aard van het adviesgesprek en voorbereiding daarvan is de opdrachtgever verplicht minimaal 30% van het bedrag op de oorspronkelijke offerte of factuur te voldoen. 
  4. Indien er tussen opdrachtnemer een huisbezoek of één of meerdere (telefonische) intakegesprekken of adviesgesprekken hebben plaatsgevonden en aan de hand daarvan is één van de volgende werkzaamheden verricht betreffende; het maken van een 2D plattegrond, moodboards (of een gedeelte daarvan), het schrijven van advies (of een gedeelte daarvan) of overige werkzaamheden, dan staat dit gelijk aan 50% van de totale werkzaamheden. In dat geval is de opdrachtgever verplicht minimaal 50% van het bedrag op de oorspronkelijke offerte of factuur te voldoen.
  5. Indien opdrachtnemer al voor de opdrachtgever is gestart met het intekenen van het interieur in 3D en voorafgaand een of meerdere (telefonische) adviesgesprekken/ intakegesprekken/ huisbezoeken hebben plaatsgevonden, staat dit gelijk aan 70% van de werkzaamheden. Dat houdt in dat wanneer hier sprake van is de opdrachtgever verplicht is minimaal 70% van het bedrag van de oorspronkelijke offerte of factuur te voldoen.
  6. Indien opdrachtnemer voor de opdrachtgever een concept plan of tekening in 3D heeft opgeleverd en voorafgaand één of meerdere (telefonische) adviesgesprekken / intakegesprekken / huisbezoeken hebben plaatsgevonden, staat dit gelijk aan 100% van de werkzaamheden. Dat houdt in dat wanneer hier sprake van is de opdrachtgever verplicht is het volledige bedrag van de oorspronkelijke offerte of factuur te voldoen. 

 

Artikel 7: Eigendomsrecht, gebruik & licentie

 1. In het kader van de geleverde diensten van HESTIA. blijven alle door HESTIA. aangedragen werktekeningen, illustraties, ontwerpen, schetsen, foto’s en andere materialen en bestanden en alle intellectueel eigendomsrechten hierop eigendom van HESTIA., ongeacht of deze aan de Opdrachtgever of aan derden ter hand zijn gesteld.
 2. Het is de Opdrachtgever niet toegestaan zonder voorafgaande toestemming van HESTIA. het werk zonder vermelding van naam van ID openbaar te maken en/of te verveelvoudigen.
 3. heeft, met inachtneming van de belangen van de opdrachtgever, de vrijheid om ontwerpen en/of foto’s te gebruiken voor publiciteit of promotie.
 4. Wanneer de opdrachtgever volledig voldoet aan zijn verplichtingen ingevolge de overeenkomst met HESTIA., verkrijgt hij een exclusieve licentie tot het gebruik van het resultaat van de diensten.

 

Artikel 8: Betaling

 1. heeft het recht om voorafgaand aan de opdracht een factuur voor een aanbetaling van 30% van de initiële opdracht. Na ontvangt van de aanbetaling wordt de opdracht ingepland. De resterende 70% dient de opdrachtgever te voldoen na voltooiing van de opdracht. HESTIA. hanteert een betalingstermijn van 14 dagen in geval van een interieuradvies.
 2. Het honorarium is de vergoeding die opdrachtnemer toekomt voor de geleverde werkzaamheden, exclusief de BTW.
 3. Onder bijkomende kosten vallen: reis- en verblijfkostenadministratiekosten, kosten van inschakeling van derden en onvoorziene kosten.

3.1   Binnen een straal van 50 KM enkele reis van Sprundel, Noord – Brabant worden er geen reiskosten    berekend.

 1. Indien HESTIA. door het niet tijdig of niet aanleveren van volledige, deugdelijke en duidelijke gegevens of door een gewijzigde hetzij onjuiste opdracht genoodzaakt is meer of andere werkzaamheden te verrichten, dienen deze werkzaamheden apart te worden gehonoreerd, op basis van de gebruikelijk door HESTIA. gehanteerde honorariumtarieven.
 2. Partijen leggen in de overeenkomst (offerte) vast op welke wijze het honorarium van HESTIA. en de eventuele bijkomende kosten zijn geregeld. Dit kan zijn op basis van de doorbestede tijd tegen een van tevoren afgesproken uurtarief, een vast bedrag of een andere tussen partijen overeengekomen maatstaf.

 

Artikel 9: Aansprakelijkheid

 1. Opdrachtgever draagt er zorg voor dat alle gegevens, waarvan HESTIA. aangeeft dat deze noodzakelijk zijn voor het uitvoeren van de Opdracht, aan HESTIA. worden verstrekt. Heeft de Opdrachtgever deze gegevens niet verstrekt, dan is HESTIA. niet aansprakelijk voor daaruit voortvloeiende schade.
 2. is niet aansprakelijk voor schade, van welke aard dan ook, doordat HESTIA. is uitgegaan van door de Opdrachtgever verstrekte onjuiste en/of onvolledige gegevens. (Een Funda plattegrond is veelal onvolledig en onjuist.) De opdrachtgever blijft altijd zelf aansprakelijk voor keuze en toepassing van advies, materialen, kleuren en producten, die door HESTIA. tijdens het advies zijn geadviseerd.
 3. is niet aansprakelijk voor gevolgschade, gederfde winst, gemiste besparingen en/of schade door bedrijfsstagnatie.
 4. Aansprakelijkheid van HESTIA. is altijd beperkt tot de hoogte van de factuurwaarde van (het gedeelte) van de Opdracht waaruit de aansprakelijkheid voortvloeit.
 5. Alle aanspraken jegens HESTIA. die niet binnen 2 jaar na hun ontstaan bij opdrachtnemer zijn ingediend, vervallen door verjaring.
 6. Alle tekeningen, adviezen, ontwerpen en andersoortige diensten of producten geleverd door opdrachtnemer zijn nimmer bedoeld als bouwtechnisch hulpmiddel en dienen slechts ter illustratie of als vormtekening. Opdrachtnemer is niet aansprakelijk voor schade ontstaan door het overnemen van maten en andere gegevens uit de opgestelde tekeningen, ontwerpen, adviezen of andersoortige  producten of diensten. Opdrachtnemer verklaart duidelijk, dat voor dergelijke bouwtechnische  tekeningen een architect het juiste adres is. Opdrachtnemer levert niet dezelfde diensten als een   Opdrachtnemer kan en zal nimmer dergelijke diensten of producten leveren. Door  opdrachtnemer opgestelde tekeningen zijn geen bouwtechnisch correcte tekeningen. Maten kunnen  niet zomaar overgenomen worden. De opdrachtgever of door de opdrachtgever ingehuurde partijen  dienen dit ten alle tijden zelf te controleren en zijn zelf verantwoordelijk als zij wel maten of andere  gegevens overnemen uit tekeningen, adviezen, ontwerpen of andersoortige producten of diensten  geleverd door opdrachtnemer. 

 

Artikel 10: Overmacht 

 1. is niet gehouden tot het nakomen van enige verplichtingen jegens de opdrachtgever indien zij daartoe gehinderd wordt als gevolg van een omstandigheid die niet te wijten is aan de schuld, en noch krachtens de wet, een rechtshandeling, of in het rechtsverkeer geldende opvatting voor haar rekening komt.
 2. Indien de periode langer dan 2 maanden duurt, is ieder der partijen bevoegd de opdracht te beëindigen zonder dat er in dat geval een verplichting tot schadevergoeding bestaat.
 3. Indien HESTIA. bij het intreden van de overmacht al gedeeltelijk aan haar verplichtingen heeft voldaan is zij gerechtigd om het al uitgevoerde c.q. uitvoerbare deel afzonderlijk te factureren en is de Opdrachtgever gehouden deze factuur te voldoen als betreft het een afzonderlijke Opdracht.

 

Artikel 11: Klachtenregeling

 1. Klachten over de verrichte werkzaamheden dienen schriftelijk en gemotiveerd binnen 14 dagen na afronding van de opdracht, per e-mail kenbaar gemaakt te worden aan HESTIA. dan wel na ontdekking van het gebrek kenbaar gemaakt te worden. Na het verstrijken van deze termijn wordt opdrachtgever geacht de verrichte werkzaamheden te hebben geaccepteerd.
 2. In geval van een klacht heeft HESTIA. ten alle tijden het recht de klacht te herstellen. Opdrachtgever is verplicht deze herstelmogelijkheid te aanvaarden.
 3. Indien een klacht naar het oordeel van HESTIA. gegrond is, zal HESTIA. de werkzaamheden alsnog verrichten zoals overeengekomen.
 4. Indien uitvoering van de overeengekomen werkzaamheden niet meer mogelijk of zinvol is, dan zal HESTIA. kunnen besluiten tot aanpassen van de factuur tot een lager bedrag.

 

Artikel 12: Toepasselijk recht

 1. Op alle overeenkomsten, facturen, aanbiedingen en offertes tussen de opdrachtgever en HESTIA. is het Nederlands recht van toepassing.
 2. Partijen zullen pas een beroep doen op de rechter nadat zij zich tot het uiterste hebben ingezet het geschil in onderling overleg te beslechten.